Privacyverklaring REA College Pluryn

Stichting REA College Pluryn verwerkt jouw persoonsgegevens. Die studentgegevens zijn privé. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe Stichting REA College Pluryn met jouw privégegevens om moet gaan.

In dit privacyreglement laat Stichting REA College Pluryn zien op welke manier zij met jouw gegevens omgaat. In deze verklaring lees je de belangrijkste zaken.

Contactgegevens
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Stichting REA College Pluryn
Kerkenbos 1003
6546 BB Nijmegen
088-7792340
privacy@verwijder-dit.reacollege.nl

Artikel 1: Wetgeving en definities
Op 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. De AVG zorgt voor een uitbreiding van jouw privacy rechten.

De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt (Artikel 4, AVG):

Betrokkene: de betrokkene is degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door Stichting REA College Pluryn.

Verwerker: de persoon of organisatie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van Stichting REA College Pluryn.

Persoonsgegevens: alle gegevens die gaan over jou en waaraan je jou als individu kunt herkennen. Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling: met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de risico’s van het verzamelen van jouw persoonsgegevens beoordeeld op de bescherming van jouw privacy.

Verwerkingsverantwoordelijke: Stichting REA College Pluryn die jouw persoonsgegevens verwerkt en het doel en de middelen daarvan vaststelt.

Verwerking: een verwerking is alles wat Stichting REA College Pluryn met jouw persoonsgegevens doet.

Artikel 2: Reikwijdte
Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van jouw persoonsgegevens door Stichting REA College Pluryn.

Artikel 3: Verantwoordelijken
De medewerkers op alle locaties van Stichting REA College Pluryn zijn verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw gegevens.

Artikel 4: Verwerkingen (Artikel 4, AVG)
De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens. In de AVG valt onder een verwerking:

Verzamelen, vastleggen en ordenen;
Bewaren, bijwerken en wijzigen;
Opvragen, raadplegen, gebruiken;
Verstrekken door middel van doorzending;
Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen;
Samenbrengen, met elkaar in verband brengen;
Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Uit deze opsomming blijkt dat alles wat Stichting REA College Pluryn met jouw persoonsgegevens doet een verwerking is. Stichting REA College Pluryn is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register voor al deze verwerkingen. Dit register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, nodig is en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk:

De naam en contactgegevens van Stichting REA College Pluryn en gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken;
De doelen van de verwerking;
Een beschrijving van het soort persoonsgegeven en betrokkenen;
Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;
De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist;
Een beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

Artikel 5: Doeleinden (Artikel 5, AVG)
Volgens de wet mogen jouw persoonsgegevens alleen verzameld worden als daar een doel voor is. Het doel moet duidelijk omschreven en rechtvaardig zijn. Oftewel Stichting REA College Pluryn mag alleen die gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van jouw (scholings)traject. Deze verwerking vindt alleen plaats in overeenstemming met de bepalingen in dit reglement. Voor zover andere doelen dan dienstverlening een doelstelling vormen van de verzameling van persoonsgegevens, heeft Stichting REA College Pluryn de plicht jou vooraf te informeren omtrent de aard van de gegevens die over jou worden geregistreerd, alsmede de doeleinden die daarmee worden nagestreefd.

Artikel 6: Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG)
De informatie over jou moet Stichting REA College Pluryn helpen om je beter te ondersteunen. We laten jou ook altijd weten waarom we dit willen weten.

Artikel 7: Omgang met (bijzondere) persoonsgegevens
Bij het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens bekijkt Stichting REA College Pluryn altijd of dit geen inbreuk maakt op jouw persoonlijke levenssfeer.

Stichting REA College Pluryn is per CAO verplicht tot geheimhouding van jouw persoonsgegevens, tenzij jij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Daarnaast beveiligt Stichting REA College Pluryn alle persoonsgegevens op onze server. Dit moet voorkomen dat jouw persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Hoe Stichting REA College Pluryn dit doet staat in het informatiebeveiligingsbeleid, de werkprocesbeschrijvingen van Stichting REA College Pluryn en een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Data Protection Impact Assessment (DPIA) / Privacy Impact Assessment (PIA)) (Artikel 35 AVG) Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy.

Artikel 8: Verwijdering

Artikel 8.1. Bewaartermijn dienstverlening
Stichting REA College Pluryn bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Na het verstrijken van de termijn worden jouw gegevens vernietigd. Dit houdt in dat na het verstrijken van de bewaartermijnen van jouw persoonsgegevens deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Artikel 8.2. Uitzondering op de bewaartermijn
Administratieve en statistische persoonsgegevens kunnen langer bewaard worden in ons archief. Stichting REA College is verplicht om de persoonsgegevens te vernietigen als ze niet meer nodig zijn.

Artikel 9: Verstrekken van gegevens aan derden
In principe worden er geen persoonsgegevens verstrekt tenzij dit:
a. voortvloeit uit het doel van de dienstverlening van Stichting REA College Pluryn;
b. plaatsvindt met schriftelijke toestemming van jou door het tekenen van het machtigingsformulier;

Jouw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met de opdrachtgever, waarmee stichting REA College Pluryn een samenwerkingsovereenkomst heeft. Belangrijk is dat dit past binnen het doel van de verzameling en dat het voor onze taakuitoefening noodzakelijk is.

Wanneer jouw persoonsgegevens door deze partijen in een ander systeem worden opgeslagen dan in het systeem van verwerkingsverantwoordelijke, zal hieraan een verwerkersovereenkomst ten grondslag liggen. 

Artikel 10: Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG)
De wet bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Als wij gegevens van jou verwerken heb jij de volgende rechten:

Artikel 10.1. Recht op informatie
Je hebt het recht om aan Stichting REA College Pluryn te vragen hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 10.2. Inzagerecht
Je hebt het recht om te controleren op welke manier jouw gegevens worden verwerkt.

Artikel 10.3. Correctierecht
Als gegevens niet kloppen, kan je Stichting REA College Pluryn vragen dit te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Artikel 10.4. Recht van verzet
Je hebt het recht om aan Stichting REA College Pluryn te vragen jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

Artikel 10.5. Recht om vergeten te worden
Je mag Stichting REA College Pluryn vragen jouw gegevens te verwijderen zodat je niet meer vindbaar bent in onze bestanden. Als er geen (wettelijke) verplichtingen voor Stichting REA College Pluryn zijn om je gegevens te bewaren dan zullen we jouw gegevens verwijderen uit onze bestanden.

Artikel 10.6. Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Artikel 10.7. Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om een verzoek in te dienen bij Stichting REA College Pluryn om ervoor te zorgen dat andere betrokkenen jouw gegevens kunnen ontvangen en desgewenst kunnen worden doorgeven aan een andere organisatie.

Indienen van verzoek
Als je één van bovenstaande verzoeken wil doen, dan kan je dat schriftelijk of via e-mail doen. Wij zullen dan binnen een maand reageren op jouw verzoek. Jouw verzoek wordt alleen geweigerd op basis van één van de volgende redenen:

als we op wettelijke grond verplicht zijn je gegevens te bewaren;
als we richting de opdrachtgever/financier van jouw traject of opleiding verplicht zijn je gegevens te bewaren;
als sprake is van een conflict of verschil van mening of als dit dreigt te ontstaan en wij daarvoor jouw gegevens nodig zouden kunnen hebben.

Als je een verzoek ten aanzien van jouw gegevens doet, kunnen we aanvullende informatie van je opvragen om jouw identiteit vast te stellen. Dit kan een kopie van je ID zijn. Vergeet dan niet om op de kopie van jouw paspoort of ID-bewijs jouw BSN en jouw pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Artikel 11: Klachten
Als de bovenstaande rechten niet worden opgevolgd, je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of als er sprake is van een datalek dan is er de mogelijkheid om een klacht bij Stichting REA College Pluryn in te dienen. Deze klacht zal via het klachtenreglement van Stichting REA College Pluryn behandeld worden. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Artikel 12: Datalekken (Artikel 33, 34, AVG)
We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden melden wij dit uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen aan de AP. Als de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor studenten melden we dit aan de studenten in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

Artikel 13: Interne audit
Ieder jaar zal er een interne audit worden uitgevoerd om toe te zien op naleving van de wet en de bepalingen van het privacyreglement door de aandachtsfunctionaris per locatie.

Artikel 14: Publicatie
Dit reglement is op de website www.reacollege.nl te vinden in de ‘footer’. Daarnaast kan het reglement ook worden opgevraagd. Dit kan door contact op te nemen met Stichting REA College Pluryn via de contactgegevens welke genoemd staan aan het begin van dit reglement. .

Artikel 15: Wijziging van het reglement
Het stafbureau kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Dit reglement treedt in werking op 28 juni 2018.