Privacyverklaring Bartiméus

Inleiding
In deze verklaring staat informatie over hoe Bartiméus omgaat met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Omdat je bij ons een traject volgt, hebben wij persoonsgegevens nodig. Dan kan REA College een traject beter organiseren. In de wet staan regels over hoe wij met jouw persoonsgegevens moeten omgaan. In deze verklaring bescherming persoonsgegevens leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen. Ook staan hierin jouw rechten genoemd voor de bescherming van persoonsgegevens en waar je terecht kan met vragen en klachten. Deze verklaring bestaat uit 12 paragrafen.

1. Voor wie is deze verklaring bedoeld?
Deze verklaring is bedoeld voor alle cursisten van REA College, op de locaties van Stichting Bartiméus Sonneheerdt. Stichting Bartiméus Sonneheerdt is gevestigd te Doorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30147072.

2. Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens hebben wij nodig voor:

 • Het uitvoeren van re-integratieplannen, de Topklas, de Talentenexpeditie, een training of een ander (scholings)traject waarvoor we worden ingeschakeld door UWV, gemeenten of anderen, die jou ondersteunen richting arbeidsmarkt;
 • Het verstrekken van reiskostenvergoeding en eventuele andere (afgesproken) vergoedingen;
 • De accountantscontrole;
 • Het onderhouden van contact met jou, zowel tijdens je traject als daarna t.b.v. nazorg;
 • Het gebruik van het cliëntvolgsysteem om je traject te kunnen volgen en om met jou hierover te kunnen communiceren;
 • De beveiliging van gebouwen door middel van pasjesgebruik en cameratoezicht;

3. Wanneer mogen wij jouw gegevens verwerken?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Als je ons schriftelijk toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken door een toestemmingsformulier te ondertekenen. Bijvoorbeeld voor het opvragen van informatie over jou bij andere instanties. Je kunt deze toestemming intrekken. Dan zullen we vanaf dat moment niet meer de persoonsgegevens verwerken waarvoor je dat niet meer wilt. Het kan bijvoorbeeld gaan om het gebruik van foto’s waar jij op staat;
 • Als je een wettelijk vertegenwoordiger hebt, dan wordt aan jouw wettelijk vertegenwoordiger om toestemming gevraagd;
 • Wanneer een wet ons daartoe verplicht;
 • Ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bartiméus of van derden. Om deze reden maken wij gebruik van cameratoezicht om onze gebouwen en onze eigendommen te beschermen. Wij geven duidelijk aan waar wij gebruikmaken van deze camera’s.

4. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Wij delen soms jouw persoonsgegevens met anderen. Wij delen gegevens met:

 • De verwijzer en opdrachtgever van jouw traject;
 • De accountant vanwege de assurance rapport t.b.v. de financier;
 • De personen en organisaties die REA College inschakelt bij het traject voor scholing en begeleiding naar werk;
 • Een toekomstige werkgever;
 • Collega’s van het team van REA College;
 • Beheerders van de ICT-middelen.

Met de leveranciers van onze digitale hulpmiddelen hebben wij afspraken gemaakt over hoe zij de persoonsgegevens die zij van ons krijgen, moeten beschermen. Deze afspraken hebben wij in een verwerkersovereenkomst vastgelegd.

5. Hoe lang bewaren wij je gegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. In sommige gevallen verplicht een wet ons om jouw persoonsgegevens een bepaalde tijd te bewaren.

6. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?
Wij hebben maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook zorgen wij ervoor dat jouw gegevens alleen worden ingezien en gebruikt door medewerkers die wij hiervoor specifiek toegang hebben gegeven. Bijvoorbeeld door alleen die coaches waarmee jij direct contact hebt, toegang te geven tot jouw dossier. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding.

7. Jouw privacyrechten
De privacywetgeving geeft jou een aantal rechten. Deze rechten hebben wij hier opgeschreven.

Recht op inzage in je dossier
Je mag de persoonsgegevens die wij van je verwerken inzien of hiervan een afdruk vragen.

Recht om je gegevens te wijzigen of te laten wissen
Je mag vragen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te wijzigen of aan te vullen als deze niet juist zijn. Ook mag je aan ons vragen jouw gegevens te verwijderen. Wij verwijderen jouw gegevens als aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan. Soms mogen wij jouw gegevens niet verwijderen omdat een wet ons verplicht om de gegevens te bewaren.

Recht op beperking
Je mag vragen om je gegevens te laten beperken. Dit betekent dat je aan ons vraagt om je gegevens tijdelijk niet te gebruiken. Wij schermen dan tijdelijk je dossier af, als aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan.

Recht van bezwaar
Je mag bezwaar maken als je het er niet mee eens bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van jou verwerken.

Recht om je gegevens over te dragen naar een andere organisatie
Je mag jouw persoonsgegevens overdragen naar een andere organisatie. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij digitaal verwerken.

8. Gebruik maken van jouw privacyrechten
Als je gebruik wil maken van jouw privacyrechten, dan kun je contact opnemen met onze administratie (mjansen@verwijder-dit.reacollege.nl). Wij beantwoorden jouw vraag of verzoek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken. Als het ons meer tijd kost, dan informeren wij je hierover binnen vier weken.

9. Controle van identiteit
Soms vragen we jou om een bewijs van je identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan een verkeerde persoon of organisatie versturen of verkeerde wijzigingen aanbrengen in je persoonsgegevens.

10. Vragen en klachten
Heb je vragen, of wil je een beroep doen op jouw privacyrechten, dan kun je contact opnemen met onze administratie.

Heb je een klacht over de wijze waarop Bartiméus omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@verwijder-dit.bartimeus.nl. De functionaris gegevensbescherming controleert of Bartiméus zich aan de privacywetgeving houdt en geeft advies over de privacywetgeving. Komen wij er samen niet uit, dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

11. Wijzigingen op de privacyverklaring
Stichting Bartiméus Sonneheerdt behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. Deze verklaring bescherming persoonsgegevens wordt gepubliceerd op onze website. Wij adviseren dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Deze verklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018.