Strategische samenwerking passend onderwijs

Op 3, 4 en 5 september jl. hebben medewerkers van locatie Nijmegen en Rijn IJssel in Arnhem deelgenomen aan een internationale trainingsbijeenkomst van het TVLC project. TVLC staat voor: The VET Learning Community, ofwel: de leergroep voor beroepsonderwijs.

Doel van het project is het bevorderen van:

  • De kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en in de eigen school in het bijzonder.
  • De samenwerking op het gebied van passend onderwijs.

Om deze doelen te bereiken besteedt het project aandacht aan instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs te meten, in kaart te brengen en met elkaar te vergelijken. In totaal doen er tien scholen uit vijf landen mee; per land één school uit het speciaal onderwijs en één uit het regulier onderwijs. Door deze unieke combinatie leren scholen op nationaal en internationaal niveau van elkaar en versteken ze elkaar bij het bevorderen van passend onderwijs. In de eerste fase van het project zijn de wensen en verwachtingen van de deelnemende scholen in kaart gebracht. In de tweede fase lag de nadruk op het leren werken met allerlei instrumenten die nodig zijn bij het verbeteren van de kwaliteit.

De komende maanden zullen REA College en Rijn IJssel gebruiken om plannen te maken voor het verbeteren van de kwaliteit en de kwaliteitscultuur binnen de scholen en om inclusief onderwijs samen verder vorm te geven in de regio Arnhem. Later in het project, wanneer de plannen in praktijk zijn gebracht en zijn geëvalueerd, zal er in een landelijke bijeenkomst aan andere onderwijsinstellingen voorlichting worden gegeven over de manier waarop REA College en Rijn IJssel dit samen hebben aangepakt.

Wanneer scholen of andere belanghebbenden, nu al meer informatie willen hebben over het project, de instrumenten die zijn ontwikkeld en ingezet, of in de verbeterplannen, dan kan kunnen ze hiervoor contact opnemen met Birgit Grimbergen via bgrimbergen@verwijder-dit.pluryn.nl.

Dit project werd gefinancierd door het programma Erasmus+ met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.